Rekrutacja


Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przedstawiamy Państwu pełną informację dotyczącą przetwarzania przez CAT LC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest CAT LC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach (05-850), przy
ul. Ożarowska 40/42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224296, NIP: 5213319024, z kapitałem zakładowym w wysokości 790.000,00 zł (dalej „CAT”).
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować bezpośrednio z CAT na adres jej siedziby lub z powołanym w CAT Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres poczty elektronicznej: LCPL_IOD@groupecat.com

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (czyli weryfikacji Pana/Pani kompetencji i doświadczenia zawodowego), w ramach którego przesyła Pan/Pani dokumenty aplikacyjne. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 (1) kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).

Pana/Pani dane osobowe, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody, będą przetwarzane także w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia oraz art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Warunkiem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych
w przyszłości jest zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CAT LC Polska Sp. z o.o. w Duchnicach, w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości.”

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych uniemożliwi CAT LC Polska rozpatrywania Pana/Pani dokumentów w procesie rekrutacji.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałych celach, o których mowa w pkt 4, przez okres 12 miesięcy. Po upływie stosownych okresów, Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CAT, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. Prawo dostępu do danych osobowych
Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych, a także do uzyskania informacji obejmujących m.in.: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria jego ustalenia, uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, o ile dane
te są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mogą Państwo żądać także uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, pod warunkiem, że:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku prawnego,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu CAT lub strony trzeciej – został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

– chyba że brak jest możliwości zadośćuczynienia żądaniu usunięcia danych osobowych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W szczególności, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający CAT sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych żądając
 • w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • CAT nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CAT są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone CAT.
Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jeżeli były one przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, lub w związku z wykonywaniem umowy oraz przetwarzanie odbywało się w sposób zautomatyzowany.

6. Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania
w każdym czasie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania i nie wpływa na przetwarzanie dokonane przez CAT zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez CAT działań na Państwa rzecz lub na korzystanie z określonych funkcjonalności, które CAT może świadczyć jedynie
w oparciu o Państwa zgodę.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu CAT, mają Państwo prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, CAT nie będzie uprawniona do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że zostanie stwierdzone, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO lub innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa zostały naruszone, przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.