Pracownicy

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przedstawiamy Państwu pełną informację dotyczącą przetwarzania przez CAT LC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest CAT LC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach (05-850), przy
ul. Ożarowska 40/42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224296, NIP: 5213319024, z kapitałem zakładowym w wysokości 790.000,00 zł (dalej „CAT”).
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować bezpośrednio z CAT na adres jej siedziby lub z powołanym w CAT Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres poczty elektronicznej: LCPL_IOD@groupecat.com


CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez CAT w celu związanym z nawiązaniem pracy oraz trwaniem stosunku zatrudnienia.  

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące przepisy:

 • art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (dalej: „Kodeks pracy”) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy, w tym danych wrażliwych, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy o pracę, a także do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CAT jako pracodawcy, jak również wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez CAT, jako pracodawcę, lub przez Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych osobowych innych niż określone powyżej, o ile udzielili Państwo zgody na ich przetwarzanie,
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów CAT polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przez ewentualnymi roszczeniami czy też w ramach bezpieczeństwa pracowników oraz mienia CAT.

Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do nawiązania i wykonywania umowy o pracę zawartej przez Państwa z CAT.

Podanie danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy, o ile została wyrażona zgoda na ich podanie, jest dobrowolne i nie są przewidziane żadne konsekwencje związane z ich niepodaniem.


PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CAT, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. Prawo dostępu do danych osobowych
Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych, a także do uzyskania informacji obejmujących m.in.: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria jego ustalenia, uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, o ile dane te są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mogą Państwo żądać także uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, pod warunkiem, że:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku prawnego,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu CAT lub strony trzeciej – został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

– chyba że brak jest możliwości zadośćuczynienia żądaniu usunięcia danych osobowych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W szczególności, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający CAT sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • CAT nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CAT są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone CAT.
Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jeżeli były one przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, lub w związku z wykonywaniem umowy oraz przetwarzanie odbywało się w sposób zautomatyzowany.

6. Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania i nie wpływa na przetwarzanie dokonane przez CAT zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez CAT działań na Państwa rzecz lub na korzystanie z określonych funkcjonalności, które CAT może świadczyć jedynie w oparciu o Państwa zgodę.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu CAT, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, CAT nie będzie uprawniona do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że zostanie stwierdzone, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO lub innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa zostały naruszone, przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • dostawcy usług IT lub podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej,
 • podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie lub kadrowo-płacowe,
 • podmioty świadczące usługi doradcze prawne i podatkowe,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu szkoleń, kursów, konferencji,
 • kontrahenci CAT,
 • podwykonawcy CAT,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu opieki medycznej, ubezpieczeń, usługi w ramach programu korzyści dla pracowników,
 • podmioty świadczące usługi ochrony mienia,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej tj. Centrali Grupy CAT. W związku z powyższym CAT zastosuje jedno z następujących zabezpieczeń:

 • wiążących reguł korporacyjnych,
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
 • zatwierdzonych kodeksów postępowań bądź mechanizmów certyfikacji, jeżeli są powiązane z wiążącymi i możliwymi do wyegzekwowania w drodze prawnej zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą,
 • prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi,


CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez CAT przez okres trwania stosunku pracy oraz dłużej przez okres ustalony zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności:

 • teczki osobowe, a także listy płac karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy,
 • dokumenty podatkowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową będą przechowywane przez okres 10 lat,
 • dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa ZUS będzie przechowywana przez okres 5 lat,
 • dokumentacja płatnicza ZUS będzie przechowywana do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do czasu potwierdzenia przez ZUS uprawnień emerytalnych,
 • pozostałe dokumenty pracownicze będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy.


PROFILOWANIE

W stosunku do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.