Klienci i Podwykonawcy

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przedstawiamy Państwu pełną informację dotyczącą przetwarzania przez CAT LC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest CAT LC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach (05-850), przy
ul. Ożarowska 40/42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224296, NIP: 5213319024, z kapitałem zakładowym w wysokości 790.000,00 zł (dalej „CAT”).
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować bezpośrednio z CAT na adres jej siedziby lub z powołanym w CAT Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres poczty elektronicznej: LCPL_IOD@groupecat.com


CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. W przypadku, jeśli Państwa relacja z CAT nawiązana została w efekcie zawarcia przez Państwa lub  reprezentowaną przez Państwa Firmę umowy, przedmiotowe dane zostały zebrane przez CAT i są przetwarzane w celu:

 • realizacji wyżej wymienionej umowy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu CAT w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług CAT oraz produktów i usług podmiotów trzecich, które dostarcza CAT,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu CAT w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się w związku z realizacją umowy.

Dane są przetwarzane w okresie trwania relacji prawnej między Państwem, a CAT (w szczególności przez cały okres obowiązywania umowy), a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe podawane w związku z negocjowaniem i zawarciem umowy między Państwem a CAT.

II. W przypadku, jeśli Państwa relacja z CAT nie dotyczy wcześniej zawartej umowy, przedmiotowe dane zostały zebrane przez CAT i są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci potrzeby utrzymywania relacji biznesowych.

Dane w tym celu są przechowywane przez okres trwania relacji biznesowych oraz dłużej przez okres ustalony zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okres obowiązkowego przechowywania danych wynikający z przepisów prawa.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje podstawowe informacje kontaktowe podane przez Państwa.


PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CAT, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. Prawo dostępu do danych osobowych
Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych, a także do uzyskania informacji obejmujących m.in.: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria jego ustalenia, uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.


2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, o ile dane te są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mogą Państwo żądać także uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, pod warunkiem, że:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku prawnego,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu CAT lub strony trzeciej – został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

– chyba że brak jest możliwości zadośćuczynienia żądaniu usunięcia danych osobowych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W szczególności, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający CAT sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • CAT nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CAT są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone CAT.
Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jeżeli były one przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, lub w związku z wykonywaniem umowy oraz przetwarzanie odbywało się w sposób zautomatyzowany.

6. Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania i nie wpływa na przetwarzanie dokonane przez CAT zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez CAT działań na Państwa rzecz lub na korzystanie z określonych funkcjonalności, które CAT może świadczyć jedynie w oparciu o Państwa zgodę.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu CAT, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, CAT nie będzie uprawniona do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że zostanie stwierdzone, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO lub innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa zostały naruszone, przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z CAT do celów związanych z realizacją procesów biznesowych (w szczególności w celu wykonywania i zawierania umów oraz obsługi ewentualnych roszczeń).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być na przykład:

 • kontrahenci CAT,
 • podwykonawcy CAT,
 • podmioty świadczące usługi ochrony mienia,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej tj. Centrali Grupy CAT. W związku z powyższym CAT zastosuje jedno z następujących zabezpieczeń:

 • wiążących reguł korporacyjnych,
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
 • zatwierdzonych kodeksów postępowań bądź mechanizmów certyfikacji, jeżeli są powiązane z wiążącymi i możliwymi do wyegzekwowania w drodze prawnej zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą,
 • prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi,


PROFILOWANIE

W stosunku do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.