Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w CAT LC Polska Sp. z o.o.

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) CAT LC Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/43, 05-850 Duchnice wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 • Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 • Usługodawca – CAT LC Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/43, 05-850
 • Usługobiorca - osoba korzystająca z usług Usługodawcy, która jest stroną umowy o świadczeniu usług będąc osobą fizyczną, przedstawicielem osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 •    Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy korzystaniu z usługi, przy użyciu strony WWW równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

 • Usługa „Formularz rekrutacji”, czyli możliwość przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem strony www,
 • Usługa „Formularz ofertowy”, czyli możliwość składania zapytań ofertowych w zakres produktów i usług Usługodawcy,
 • Usługa „Formularz kontaktowy”, czyli możliwość składania zapytania o każdej innej tematyce niż kwestie ofertowania

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

 • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.

Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywane pocztą elektroniczną informacje.

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz opis zastosowanych zabezpieczeń składają się na Załącznik nr 1.

Rozdział 4
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług niezwłocznie od momentu zarejestrowania Usługobiorcy na stronach WWW Usługodawcy.

Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez zaznaczenie w systemie informatycznym Usługodawcy odpowiedniej klauzuli zgody, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Rozdział 5
Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje mogą być składane z tytułu:

 • Niewłaściwego i/lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była świadczona lub miała być świadczona.

Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 6
Postanowienia przejściowe i końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.