Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przedstawiamy Państwu pełną informację dotyczącą przetwarzania przez CAT LC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest CAT LC Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/43, 05-850 Duchnice.

Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe przetwarzane są:

  • w zakresie i celu niezbędnym do skorzystania z oferty CAT LC Polska i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług;
  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem;
  • w zakresie i celu wynikającym z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  • na Administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591);
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji usług do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: LCPL_IOD@groupecat.com.